Informace o zpracování informací z webových formulářů www.vodniaudit.cz


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti se sídlem Dukelská 547, 56201, Ústí nad Orlicí, Ing. Martin Bílek IČ: 09496785 (dále jen správce).

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR")  se sídlem Dukelská 547, 56201, Ústí nad Orlicí, Ing. Martin Bílek
  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,(dále jen "Správce")
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Dukelsk 547, 56201, Ústí nad Orlicí
  email: info@vodniaudit.cz
  telefon: +420 732 166 108
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to jméno, název společnosti, telefonní číslo, email, adresa bydliště.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl v kontaktním formuláři na webu www.vodniaudit.cz
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění zodpovězení dotazu a posouzení nároku poskytovatele na dotační program výzva č. 12/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí, dále jen "Dešťovka".
 3. Pokud jste nám svobodně udělili souhlas, pak správce zpracovává váš email a datum udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je: vyřízení Vaší žádosti na požadavek posouzení dotace "Dešťovka" a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce služeb v rámci dotace "Dešťovka" jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Součástí zpracování osobních údajů jsou také identifikační údaje vyplněné v Kontaktním formuláři na webových stránkách www.vodniaudit.cz.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  - v případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude email uchováván po dobu 5ti let.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci - Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  - zajišťující služby provozování webových stránek (Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug Švýcarsko )
  - zajišťující marketingové služby
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

VI. Cookies a jejich zpracování

 1. Pro funkcí stránky nevyužívám soubory Cookies.

VII. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

 1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
  1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
  2. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
  3. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
  4. právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
  5. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
  6. právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (1) pro účely přímého marketingu nebo (2) pro účely našich oprávněných zájmů;
  7. právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
  8. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz
 2. Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím na info@vodniaudit.cz

VIII. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
 2. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.
 3. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adresa: Dukelská 547, 56201, Ústí nad Orlicí, email: info@vodniaudit.cz

Kontakt:

(+420) 732 166 108

destovka@vodniaudit.cz